Red Purple Black
CONTACTOR ABB ESB
CÔNG TẮC TƠ 3P DẠNG KHỐI